brr name

gerb ukr

Про районний бюджет на 2019 рік

gerb ukr

УКРАЇНА

БОБРОВИЦЬКА РАЙОННА РАДА
(Вісімнадцята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я
20 грудня 2018 року м. Бобровиця № 31-18

«Про районний бюджет
на 2019 рік»

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, районна рада вирішила:
1. Визначити на 2019 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 97 783 585 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 96 191 440 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 1 592 145 гривні згідно з додатком №1 до цього рішення;
видатки районного бюджету у сумі 97 783 585 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 96 030 400 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 1 753 185 гривні;
профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 161 040 гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 161 040 гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 20 000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд районного бюджету у розмірі 20 000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, зазначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.
Надати право районній державній адміністрації (відповідно до частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України) у період між сесіями районної ради здійснювати розподіл і перерозподіл обсягів трансфертів з державного, місцевих бюджетів та здійснювати розподіл та перерозподіл коштів інших трансфертів з районного бюджету місцевим бюджетам з наступним внесенням змін до рішення «Про районний бюджет на 2019 рік».
4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 129 640 гривні згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 та частиною 1 статті 73 Бюджетного кодексу України;
3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 та пунктом 1 частини1 статті 97 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 ,частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 2 статті 72 та частиною 1 статті 73 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10 та 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.
8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
9.Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового відділу районної державної адміністрації з 1 січня 2019 року здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду (згідно з Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6), а також шляхом придбання державних цінних паперів (згідно з Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 544).
10.Надати право районній державній адміністрації:
1) відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
2) відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду.
11. Затвердити розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетів Вороньківської та Соколівської сільських рад Бобровицького району Чернігівської області на 2019 рік на утримання дошкільних навчальних закладів та клубних закладів галузі культури згідно з додатком №7 до цього рішення.
12. Районній державній адміністрації затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
13.Головним розпорядникам коштів районного бюджету, розпорядника та одержувачам коштів районного бюджету:
1) затвердити паспорти бюджетних програм упродовж 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) проводити контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до районного бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування районного бюджету;
4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
Здійснити публічне представлення та публікацію інформації про виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
оприлюднювати паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;
5)забезпечити взяття бюджетних зобов’язань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної служби України у Бобровицькому районі Чернігівської області, у межах виділених їм бюджетних асигнувань та відповідно до норм статті 48 Бюджетного кодексу України;
6) забезпечити в першочерговому порядку асигнуваннями потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
7) забезпечити проведення своєчасних розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів розпорядниками нижчого рівня за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених районною державною адміністрацією для кожної бюджетної установи ліміти споживання.
14.Відповідно до частини 7 та 8 статті 23 Бюджетного кодексу України дозволити:
районній державній адміністрації у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткової дотації та субвенції (з урахуванням частини 6 статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України:
фінансовому відділу районної державної адміністрації здійснювати в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.
15 Дозволити в міжсесійний період у виняткових випадках за спільним розпорядженням голови районної державної адміністрації і голови районної ради та погодженням із головою постійної комісії районної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку із наступним внесенням змін до рішення «Про районний бюджет на 2019 рік» виділення додаткових коштів, у тому числі за рахунок вільних залишків коштів, що склались станом на 1 січня 2019 року, міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, головним розпорядникам коштів районного бюджету та додаткових трансфертів місцевим бюджетам, перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів районного бюджету, здійснювати передачу коштів між загальним і спеціальним фондами районного бюджету, вносити зміни до переліку та обсягів місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету, проводити перерозподіл коштів за об’єктами будівництва (реконструкції).
16.Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
17.Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
18.Фінансовому відділу Бобровицької районної державної адміністрації забезпечити у разі необхідності внесення технічних (коректорських) правок до додатків цього рішення ( частині складових програмної класифікації видатків та кредитування і класифікації доходів бюджетів згідно з відповідним наказами Міністерства фінансів України) до підписання цього рішення відповідно до статті Регламенту Бобровицької районної ради сьомого скликання або забезпечити внесення таких змін спільним розпорядженням голови районної державної адміністрації і голови районної ради після підписання цього рішення.
19.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку району.

Голова В.ЛЯХОВЕНКО

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd